Adatvédelmi Tájékoztató

Általános adatvédelmi tájékoztató

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

 1. Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére

 Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: VIN-TIM Kft.

Székhely:2040 Budaörs, Kassai u. 49.

Postacím: 1095 Budapest, Mester u. 13.2/1.

Weblap:www.brainturbodelpest

Kapcsolattartó: Mocsonoky Andrea ügyvezető

Telefon: +36 30 449 8019

e-mail: vintimkft@gmail.com

 1. Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info törvény) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez.
Az adatok megadásával az érintett kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 1. Adatkezelési célok

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezlést a jogszabályokkal összhangban

 • Nyelvoktatási tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait szerződéshez, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 • lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység; érintett hozzájárulása alapján a tevékenység megismertetése céljából kezeljük az adatokat.
 • munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);
 • szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 1. Adatbiztonság

 Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az érintettek Adatkezelő által kezelt személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól.

A Weboldal használata során az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, biztonságosan, zárt adatbázisban tárolja.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintett, hogy a Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére.

Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

A cookie-ról további információ található az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

Google Analytics
Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google Remarketing
Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés
A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

 1. Kiskorúak védelme

A VIN-TIM Kft. nem kívánja a 18 éven aluli személyek (kiskorúak) személyes adatait (név, lakcím, telefonszám vagy e-mail cím) gyűjteni vagy kezelni.  Amennyiben kiskorú rendelkezésre bocsátotta személyes adatait, a szülő vagy más törvényes képviselő bocsásson rendelkezésünkre egy e-mail címet, amennyiben ezen személyes adatok nyilvántartásunkból történő törlését kívánja. A VIN-TIM Kft. minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy, az ilyen adatokat törölje a nyilvántartásából, és nem használja azokat semmilyen célra (kivéve, ha jogszabály teszi ezt kötelezővé a gyermekek biztonságának megóvása érdekében).

 

6. Adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, és külföldre adattovábbítás nem történik.

 1. Adatfeldolgozás

Munkavállalókkal, szerződésekkel kapcsolatos adatfeldolgozás

Fair Konto Kft

1115 Budapest, Bartók Béla u. 152.

Tel: 06 1 212 8874

e-mail: info@fairkonto.hu

Jelentkezőkkel, hallgatókkal kapcsolatos adatfeldolgozás

VIN-TIM Kft

2040 Budaörs, Kassai u. 49.

Tel 06 30 449 8019

e-mail: vintimkft@gmail.com

Agyturbo Kft.

1135 Budapest, Pannónia u. 8.IV/2.

Marketing feladatok

Honlap, Google

Mimézis kft.

8600 Siófok, Tanácsház u. 24.fszt.6.

Tel: 36 84 322 752

 

8. Érintetti jogok

 A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

a)   hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)   amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)    törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)   az adat kezelésének korlátozása;

e)   a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)    személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)   bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)   tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

 1. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. Az adatvédelmi

hatóság elérhetőségeit itt találja:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosítható, ezért kérjük, időszakonként ismételje meg ezen oldal látogatását annak biztosítása érdekében, hogy tisztában legyen a mindenkor a hatályos adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmával és ennek ismeretében adja meg vagy vonja vissza hozzájárulását az adatkezeléshez.